ඔබ වෙනුවෙන් තැනූ තවත් Youtube රූප සිංදුවක්ඔබගේ කොමෙන්ට් එක ඔහුගේ ඉදිරි ගමනට දිරියක් වේවි. ඒක හින්දා දාලාම යන්න කොමෙන්ට් එකක්.
more »

එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැයූ ගී (3 වන කාණ්ඩය)

ගීතය ගායනය බාගන්න
1. පෙර දිනෙක එදා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
2. පෙරදා එක්වී ගී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
3. පායා ඇයි එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
4. මලින් පිරී ගිය එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
5. පායා දිලේද චන්ඳ්‍ර එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
6. මා පැතූ දේ කෝ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
7. ඔබ තැකුමෙන් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
8. මා හද ඔබේ දයාවී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
9. මේ නොනිමෙන එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
10. මගෙ ජීවිතයේ සතුටඑච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
11. සෝබාව හංගා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
12. රත්තරන් පෙම් පුරානේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
more »

යුවලක් ගැයූ ගී 16 ක්


මහාචාර්ය අමරා රණතුංග - ආචාර්ය දයාරත්න රණතුංග යුවල ගැයූ ගී 16 ක් තමයි අද මම කට්ටියට දෙන්න යන්නෙ. හොඳයිද කියලා බලන්නකෝ. කොමෙන්ට් එකකුත් දෙන්න අමතක කරන්න එපා.

more »

Jeevaye Sathuta - Nimrods (අළුත් වැඩක්)


Band Name : Nimrods

Artist : Thusith, Gihan, Uchitha, Viraj, Rumesh

Produced by : Dilanga BODHI Nayaka BODHI Sound Lab

Mixed & Mastered : Thusith Ft Dilaga Bodhi Nayakamore »

එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගැයූ ගී (2 වන කාණ්ඩය)

ගීතය ගායනය බාගන්න
1. සිනහා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
2. රජකම් කෙරුවත් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
3. ටජ්මහලක් එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
4. නව මිණි රන් මුතු එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
5. ඇයි දැන් එපා වෙලා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
6. ඒ තරහා වී එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
7. ඇල්හේනේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
8. ආලේ මිහිර පෙන්නා එච්.ආර්. ජෝතිපාල සමඟින් 
ඇන්ජලීන් ගුණතිලක
Download Here
9. බලා ඉන්නවානේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
10. දෑසේ කඳුළු ගලලා එච්.ආර්. ජෝතිපාල Download Here
more »